030 - 2 391 321

Koop en verkoop van een appartement

Het kopen en verkopen van onroerend goed is een ingewikkelde kwestie. Dit geldt ook voor de (ver)koop van een appartement. Welke zaken dienen er schriftelijk geregeld te worden? Wat zijn de gevolgen van het kopen van een eigen appartement? En mag u uw woning ook tijdelijk verhuren?

De koop (-aannemings) overeenkomst
Indien er sprake is van een aankoop van een nieuwbouwappartement dan wordt er tussen de koper en de aannemer, indien de aannemer de verkopende partij is, een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. Het koopgedeelte ziet toe op het eigendomsrecht van een aandeel in het gehele gebouw en de bijbehorende grond en het exclusieve gebruiksrecht van een privégedeelte. Het aannemingsdeel ziet toe op de bouw van het appartementencomplex. In deze overeenkomst en in de algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomst, worden dan ook de meest essentiële zaken met betrekking tot de bouw en de koop van de woning geregeld. Hierbij valt te denken aan de bouwtijd, de ontbindende voorwaarden en de eventuele garanties.

Koopt u een bestaand appartement, dan is er sprake van een koopovereenkomst waarin de afspraken tussen u en de verkoper zijn geregeld. Het is van belang dat zaken als onder meer de bedenktijd, ontbindende voorwaarden en de overdrachtsdatum hierin staan vermeld.

Lid van de Vereniging van Eigenaren
Of er nu sprake is van de koop van een nieuwbouwappartement of van een bestaand appartement, in beide gevallen wordt de koper door de koop van de woning mede-eigenaar van het appartementencomplex, met de nodige rechten en verplichtingen tot gevolg. Zo is de koper van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren en is hij samen met de andere bewoners verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Daarnaast heeft de koper een exclusief gebruiksrecht van een privégedeelte.

Door de verkoop van het appartement vervalt ook het verplichte lidmaatschap van de VvE. Dit lidmaatschap komt vervolgens toe aan de nieuwe eigenaar van de woning.

(Ver)huren van het appartement
Indien de eigenaar van een appartement bijvoorbeeld verhuisplannen heeft maar de woning (nog) niet te koop wil aanbieden dan wel de woning niet verkocht krijgt, kan verhuur van het appartement een optie zijn. Een eigenaar kan in beginsel het appartement aan iemand anders verhuren of aan iemand anders beschikbaar stellen, mits de splitsingsakte dit niet verbiedt. Aan het (ver)huren van een appartement zijn echter wel de nodige voorwaarden gesteld.

De huurder neemt in beginsel geen deel aan de vergadering van eigenaren en heeft hierin geen stemrecht. De huurder dient echter wel de regels uit het huishoudelijk reglement na te leven. Voorts blijft de eigenaar van de woning aansprakelijk voor de tijdige betaling van de verschuldigde bijdragen aan de vereniging, ongeacht de afspraken die hij gemaakt heeft met de tijdelijke gebruiker.