030 - 2 391 321

Uitbreiding van appartementen

Geplaatst op 07 april 2017

Voor de beantwoording van de vraag of toestemming van de VvE nodig is om een appartement te verbouwen, is het van belang om na te gaan waar de verbouwing precies betrekking op heeft.

Mogelijkheden

Als het gaat om zaken en gedeelten die onder de privé-gedeelten vallen, dan staat het de appartementseigenaar in principe vrij om daar wijzigingen in aan te brengen, zonder dat hij daarvoor toestemming moet vragen aan de VvE. Dit is anders voor de gemeenschappelijke zaken en gedeelten.

Hieromtrent bepalen de verschillende modelreglementen dat een eigenaar, indien hij hieraan of hierin veranderingen wil aanbrengen, toestemming nodig heeft van de vergadering van eigenaren. Een eigenaar moet zich daarbij wel realiseren dat ook in de privé-gedeelten gemeenschappelijke zaken en/of gedeelten aanwezig kunnen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de dragende muren en de kozijnen gemeenschappelijk, ondanks het feit dat deze zich in de privé-gedeelten bevinden. In het geval men twijfelt of iets wel of niet een gemeenschappelijke zaak is, dient het toepasselijke Modelreglement te worden geraadpleegd. Voor zover ook het Modelreglement geen uitsluitsel biedt, beslist de vergadering of een gedeelte of zaak wel of niet gemeenschappelijk is. Juridische aspecten

Toestemming hoort vooraf gevraagd te worden. Uitvoering van werkzaamheden zonder toestemming is een vorm van eigen richting. Maar: Als toestemming achteraf geweigerd wordt, dan wordt regelmatig gesteld dat het niet redelijk is om de werkzaamheden ongedaan te maken. In de praktijk blijkt dit regelmatig door de rechter gehonoreerd te worden.

Waar dient men rekening mee te houden?

Bij een uitbreiding van een appartement moet men rekening houden met enkele risico’s die kunnen ontstaan voor de leden van de vereniging. Een vereniging doet er goed aan om, bij een akkoord van de ledenvergadering voor de uitbreiding, rekening te houden met aansprakelijkheid voor het desbetreffende gedeelte. In een overeenkomst kan met de afspraken vastleggen met de eigenaar van de uitbreiding. Deze vaststellingsovereenkomst moet in de vergadering van eigenaars worden goedgekeurd. De leden van de vereniging kunnen daarnaast besluiten dat er een vergoeding staan tegenover een groter appartement, want dit neemt meer onderhoudskosten met zich mee en de verzekering zal duurder worden. Regeling bij overdracht

Als een eigenaar zijn appartement wil verkopen, dan zal de vereniging met de uitbouw enkele opties moeten afwegen tegen elkaar. Men kan er voor kiezen dat de eigenaar zijn uitbreiding herstelt in oude toestand. Dit betekent dat de volgende eigenaar geen uitbouw meer heeft. Ten tweede kan men kiezen om dezelfde rechten op de volgende eigenaar over te laten dragen. De volgende eigenaar moet wel door de verkoper in kennis zijn gesteld van de uitbouw en de consequentie die hieraan verbonden zijn.