030 - 2 391 321

Met recht verenigd: verenigingsrecht

De Vereniging van Eigenaren heeft twee organen: de vergadering van eigenaren en het bestuur.

De vergadering van eigenaren is het hoogste orgaan van de vereniging. Het bestuur moet de vergadering minstens één keer per jaar bijeenroepen. Dit dient te geschieden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In de vergadering legt het bestuur de jaarrekening ter vaststelling aan de vergadering voor. Ook brengt het bestuur dan het jaarverslag uit. De vergadering is wettelijk verplicht een bestuur aan te stellen. Dat bestuur kan bestaan uit één persoon (de voorzitter) of meerdere personen. Het bestuur kan bestaan uit een lid of leden van de VvE, maar dat hoeft niet.


Taken en bevoegdheden van de vergadering van eigenaren

De vergadering van eigenaren kiest een voorzitter. Dat kan een lid van de VvE zijn, maar ook iemand van buitenaf. Deze voorzitter heeft tot taak de vergadering te leiden. De wet schrijft voor dat alle eigenaren toegang hebben tot de vergadering. De eigenaren zijn stemgerechtigd. Het totale aantal stemmen en het aantal stemmen dat iedere eigenaar kan uitbrengen, zijn bepaald in de akte van splitsing. De vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen wanneer een minimum aantal stemmen is vertegenwoordigd, het zogeheten ‘quorum’. Is een eigenaar van mening dat de vergadering een overduidelijk onredelijk besluit heeft genomen, dan kan die eigenaar dat vergaderbesluit met een verzoekschrift ter vernietiging voorleggen aan de Kantonrechter. Een besluit is nietig – van rechtswege niet geldig – wanneer het in strijd is met de wet, de akte van splitsing, of het reglement van splitsing. Zo’n besluit hoeft niet ter vernietiging aan de Kantonrechter voorgelegd te worden.

Taken en bevoegdheden van het bestuur
Veel verenigingen dragen een aantal taken van het bestuur over aan een professionele VvE-beheerder. De reden hiervoor ligt in het feit dat het bestuur deskundig moet zijn op terreinen als financiën, boekhouding, onroerende zaken, bouwtechniek, verzekeringen en juridische zaken. Verder moet het bestuur daadkrachtig kunnen optreden tegen eigenaren die regels overtreden of niet tijdig hun (financiële) bijdragen voldoen. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de wet, de akte van splitsing en het splitsingsreglement. Verdere bevoegdheden kunnen aan het bestuur verstrekt worden door de vergadering van eigenaren. Hoewel de vereniging de gezamenlijke eigenaren vertegenwoordigt, lijkt voor derden vaak het bestuur het verantwoordelijke orgaan. In werkelijkheid voert het bestuur de besluiten uit van de vergadering van eigenaren.

Blijven de handelingen van het bestuur binnen die grenzen, dan moet de VvE zich aan die handelingen houden. Leidt dat tot een aansprakelijkstelling door een derde, dan moet die gericht worden aan de vereniging en niet aan het bestuur. Een van de taken van het bestuur is het innen van bijdragen van de eigenaren. Daarvoor opent het bestuur een bankrekening op naam van de VvE. Zo wordt het geld van de VvE volledig gescheiden van het vermogen van de bestuurder.

Commissies
De vergadering van eigenaren kan commissies installeren zoals een kascommissie, een onderhoudscommissie of een technische commissie. Deze commissies hebben een controlerende en adviserende taak. Zij kunnen niet zelfstandig besluiten nemen. De verantwoordelijkheid daarvoor blijft bij de vergadering en/of het bestuur.